- spwyszecino

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja 2021
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7B/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021r.
……………………………………
(miejscowość, data)


…………………………….………………………………………………
(Nazwisko i imię rodziców/prawnych opiekunów, samotnie wychowującego dziecko)Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola


Niniejszym potwierdzam(my) wolę przyjęcia kandydata:
…………………………………………………………..……………………………………… do Gminnego Publicznego Przedszkola Publicznego w Luzinie*, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, w Sychowie, w Barłominie,w Wyszecinie* na rok szkolny 2021/2022.…………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów,
samotnie wychowującego dziecko)*Niepotrzebne skreślić.

 
 
                                                                                        
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego