Dostepność - spwyszecino

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
Przejdź do treści
Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwyszecino.pl.
Data publikacji strony internetowej: 29.01.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.05.2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów,
- część dokumentów w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
- zamieszczone dokumenty w formie skanów nie mają ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej,
- treści nie są sformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
- grafiki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych nie posiadają opisów dodatkowych/alternatywnych i tytułów.
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- linki prowadzące do podstron serwisu i serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie
- można używać niektórych skrótów klawiszowych przeglądarki:
TAB - przejście do kolejnego elementu,
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 02.02.2021
Oświadczenie aktualizowano dnia: 01.06.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Dorotą Pranga, spwyszecino@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586780001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe siedziby Szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
ul. Szkolna 2
84-242 Wyszecino
e-mail: spwyszecino@wp.pl
telefon: 58 678 00 01
Dostępność architektoniczna.
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie mieści się w jednym piętrowym budynku. Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dla interesantów dostępne są dwa wejścia - wejście główne, ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły, od strony ul. Szkolnej oraz wejście boczne, od strony sali rekreacyjno-sportowej, dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi chodnik od parkingu znajdującego się bezpośrednio przy budynku. Z parkingu mogą korzystać pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz interesanci.
Na parterze budynku istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Szkoły oraz  Sekretariatem.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się. Na schodach nie ma ułatwień pomagających w dotarciu na 1 piętro Szkoły takich jak platformy czy podnośniki, a schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą. W budynku nie ma windy.
3. Opis dostosowań:
a) wszelkich informacji może udzielić osoba zatrudniona w Sekretariacie Szkoły;
b) istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu, którego stanowisko znajduje się na parterze, bądź po  zgłoszeniu telefonicznym pod numer 58 678 00 01.
4. Do budynku interesanci mogą  wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
6. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tekst do odczytu maszynowego
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
Czym się zajmujemy
 • Szkoła     Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie jest placówką publiczną.
 • Zajmujemy     się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w wieku od 3     do 15 lat.
 • Nauka w     szkole jest bezpłatna.
 • Zajęcia     odbywają się pięć dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku.
 • Szkołą     zarządza dyrektor.
 • Organem     prowadzącym jest Gmina Luzino.
 • Nadzór     pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
Kontakt ze szkołą:
 • telefon:     58 678 00 01
 • e‑mail:     spwyszecino@wp.pl
 • adres:     Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Wyszecinie, ul. Szkolna 2, 84–242     Luzino.
W jakich godzinach pracujemy:
 • sekretariat     przyjmuje interesantów:
 • w dni     nauki: poniedziałek – piątek 8.00 – 12.00
Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:
Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
 • skontaktować się osobiście,     szkoła oferuje usługę Wideotłumacza języka migowego
 • napisać     pismo/złożyć wniosek na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w     Wyszecinie, ul. Szkolna 2, 84–242 Luzino
 • wysłać     e‑maila na adres: spwyszecino@wp.pl  
 • kontaktować     się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 678     00 01
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:
 • przy     wejściu do budynku szkoły znajduje się podjazd dla osób     z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych,
 • przy budynku znajduje się parking dostępny dla     osób niepełnosprawnych,
 • istnieje     możliwość spotkania się z dyrektorem szkoły po wcześniejszym umówieniu się     na parterze budynku.
 
                                                                                                                


 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  znajduje się przy ul. Szkolnej 2 w   Wyszecinie.     
  
  
CO ROBIMY?
Zajmujemy   się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w  wieku od 3 do 15 lat.
        
            
  
Wejście główne do budynku szkoły.                                                                                                                                                                
  
  
  
  
  
  
        
            
Po wejściu do szkoły w załatwieniu Twojej sprawy pomoże Ci pracownik   szkoły.
        
  
  
            
Jeśli chcesz z nami się skontaktować    
- możesz zadzwonić na numer telefonu 58 678 00   01 napisać pismo i wysłać je na adres:                  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
ul. Szkolna 2                                                                                                                                     
84–242 Wyszecino
- możesz wysłać e‑mail na adres: spwyszecino@wp.pl                                                                        
- możesz przyjść do sekretariatu szkoły od   poniedziałku do piątku 8.00 – 12.00.
  
        
  
  
tel. 58 678 00 01
spwyszecino@wp.pl
Wróć do spisu treści