- spwyszecino

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwyszecino.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów,
- część dokumentów w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
- zamieszczone dokumenty w formie skanów nie mają ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej,
- treści nie są sformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
- grafiki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych nie posiadają opisów dodatkowych/alternatywnych i tytułów.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- linki prowadzące do podstron serwisu i serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie
- można używać niektórych skrótów klawiszowych przeglądarki:
TAB - przejście do kolejnego elementu,
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Dorotą Pranga, spwyszecino@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586780001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe siedziby Szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
ul. Szkolna 2
84-242 Wyszecino
e-mail: spwyszecino@wp.pl
telefon: 58 678 00 01


Dostępność architektoniczna.

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie mieści się w jednym piętrowym budynku. Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dla interesantów dostępne są dwa wejścia - wejście główne, ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły, od strony ul. Szkolnej oraz wejście boczne, od strony sali rekreacyjno-sportowej, dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi chodnik od parkingu znajdującego się bezpośrednio przy budynku. Z parkingu mogą korzystać pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz interesanci.
Na parterze budynku istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Szkoły oraz Sekretariatem.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się. Na schodach nie ma ułatwień pomagających w dotarciu na 1 piętro Szkoły takich jak platformy czy podnośniki, a schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań:
a) wszelkich informacji może udzielić osoba zatrudniona w Sekretariacie Szkoły;
b) istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu, którego stanowisko znajduje się na parterze, bądź po zgłoszeniu telefonicznym pod numer 58 678 00 01.

4. Do budynku interesanci mogą wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego